ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ท่องเที่ยวต่างประเทศ
dot
dot
ท่องเที่ยวในประเทศ
dot


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนามกลาง (ทางรถ)

 เส้นทาง R9 เวียดนามกลางทางรถ        

กรุงเทพ มุกดาหาร สะหวันนะเขต เว้  ดานัง โฮ่ยอัน อุโมงค์วินห์ม็อก พระราชวังเว้ วัดเทียนมู่ สุสานไคดิงห์ เมืองโบราณ โฮ่ยอัน  หมู่บ้านหินอ่อน ตลาดดองบ่า ล่องเรือมังกร   เดินทางโดยรถปรับอากาศ 6 วัน 5 คืน
 
เมนูพิเศษ  อาหารซีฟู๊ด และ กุ้งมังกร
 
กำหนดการเดินทาง วันที่ 25-30 มค./15-20 กพ./21-26 มีค./12-17 เม.ย.55
 
วันแรกของการเดินทาง       กรุงเทพ ฯ – มุกดาหาร
17.00 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่จุดนัดหมาย พร้อมออกเดินทาง เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ จัดเก็บสัมภาระ  
18.00 น. คณะพร้อมออกเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัด มุกดาหาร ด้วยรถปรับอากาศ   พร้อมบริการอาหารกล่อง(มื้อ 1)
 
วันที่สองของการเดินทาง      มุกดาหาร – สะหวันนะเขต  –  อุโมงค์วินห์ม็อก  – เว้
06.00 น. ต้อนรับวันใหม่ที่ จ. มุกดาหาร  เข้าสู่โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ ให้ท่าน ปฎิบัติภาระกิจส่วนตัว พร้อมรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว (มื้อ 2)
08.00 น. หลังอิ่มท้องนำคณะเดินทางสู่ด่านตรวจคนเข้าเมืองไทย  หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง  นำท่านข้ามสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2 สู่ด่านสะหวันนะเขต (ประเทศลาว)  เสร็จสิ้นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง   นำท่านขึ้นรถปรับอากาศเดินทางสู่ ด่านลาวบาว (ประเทศเวียดนาม)  ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่   พร้อมรูปแบบศิลปและวัฒนธรรมบ้านพี่เมืองน้องของไทยเรา 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อ 3)
14.00 น. ถึงด่านลาวบาว  (ชายแดนเวียดนาม)  ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง    จากนั้นนำท่านชม อุโมงค์วินห์ม็อก  อุโมงค์ใต้ดิน ให้เราได้ระลึกถึงการต่อสู้และการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในสมัยสงครามเวียดนามและ ณ เมืองดงฮา  ชมเส้นขนานที่ 17 ที่แบ่งเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ในสมัยอดีต   จากนั้นมุ่งหน้าสู่ นครเว้   เมืองหลวงแห่งสุดท้ายในระบบการปกครองแบบกษัตริย์ของเวียดนามและได้รับการยืนยันจากองค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนเมืองเว้ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1993 ด้วย
19.00 น.   ถึงเมือง เว้   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อ 4) นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  Green Hotel  ระดับ 4 หรือเทียบเท่า
 
วันที่สามของการเดินทาง     พระราชวังเว้  – หมู่บ้านหินอ่อน –เจดีย์เทียนมู่ – ดานัง – โฮ่ยอัน
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ 5)
08.00 น. นำท่าน ชมพระราชวังเว้ ที่เก่าแก่และสวยงาม  ตัวพระราชวังถูกสร้างขึ้นตามแบบแผนความเชื่อแบบจีน ซึ่งได้รับ
อิทธิพลจากการอยู่ภายใต้การปกครองของจีนมาเป็นเวลาร่วมพันปี ตัวอาคารบาง ส่วนเป็นอาคารส่วนที่เหลือรอดมาจากการต่อสู้กัน ครั้งสำคัญระหว่างเวียดนามทั้งสองฝ่ายในสงครามเวียดนามปี ค.ศ. 1968 ที่เรียกว่ากันว่า   “สงครามตรุษญวณ”   ผลจากการปะทะกันในครั้งนั้นทำให้เขตพระราชฐานชั้นในหรือเรียกว่า  “นครต้องห้าม” ได้รับความเสียหายอย่างหนัก  นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ ๆ จักรพรรดิเบ๋าได่ ทำการมอบตราพระราชลัญจกรอันเปรียบเสมือนกับสัญลักษณ์แห่งพระราชอำนาจให้กับรัฐบาลสังคมนิยมเวียดนาม  จากนั้นชม สู่เจดีย์เทียนมู่ ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำหอม ประกอบด้วยหอคอย 8 เหลี่ยม 7 ชั้น แต่ละชั้นเป็นตัวแทนของชาติภพต่างๆ
เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อ 6)
หลังอาหารนำท่านออกเดินทาง สู่ เมืองดานังต่อไปยังเมืองฮอยอัน โดยการลอดอุโมงค์ไหวานยาว 6.3 ก.ม. เป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในแถบอินโดจีน ซึ่งรัฐบาลได้สร้างขึ้นเพื่อร่นระยะทาง และเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นศูนย์กลางทางการค้าในแถมเวียดนามกลาง  ระหว่างทางแวะ  ชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน หรือ นองเหนือก เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากหินอ่อนนานาชนิดเป็นของฝาก   
17.00 น. ถึงเมืองโฮ่ยอัน  นำท่าน เข้าสู่โรงแรมที่พัก   ระดับ 3 ดาว
เย็น        รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  (มื้อ 7) จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สี่ของการเดินทาง  โฮ่ยอัน - ดานัง – เว้ – สุสาน Khai Dihn – ช้อปปิ้งตลาดดองบา – ลงเรือมังกร 
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ 9)
08.00 น. นำท่านเที่ยว ชมเมืองโฮ่ยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม  มนต์เสน่ห์ของเมืองแห่งนี้อยู่ที่ตัวเมืองโบราณซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่าพันปี  ชมย่านการค้าของชาวจีน, ศาลเจ้าของเจ้าจีน, สะพานญี่ปุ่น ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมชุมชน 2 แห่งเข้าด้วยกัน และ บ้านโบราณอายุกว่า 200 ปี    ชมอดีตความรุ่งเรืองการขนส่งทางน้ำเมืองนี้เดิมเป็นเมืองท่านานาชาติที่เจริญมากในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ถึง 19 มีเรือสินค้าเทียบท่าทั้งญี่ปุ่นและจีน  เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้ามาหลายปีก่อนที่จะย้ายไปเมืองดานัง  เชิญชมและเลือกซื้อสินค้างานฝีมือแท้ๆ จากเวียดนาม (เมืองฮอยอันไม่อนุญาตให้นำรถเข้า  การเดินชมเมืองจึงเป็นวิธีการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในเมืองโฮ่ยอัน)  
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองดานัง  อาหารซีฟู๊ด กุ้งมังกร  (มื้อ 10 )
ออกเดินทางสู่เมืองเว้  โดยใช้เส้นทางลอดอุโมงค์ไหวานเดินทางถึงเมืองเว้ นำท่านชมสุสานKhai  Dihn ซึ่งเป็นสุสานของจักรพรรดิที่ออกแบบสร้างผสมผสานด้วยศิลปแบบฝรั่งเศสและเวียดนามได้อย่างลงตัว ประดับประดาด้วยลวดลายอย่างวิจิตรตระการตาใช้เวลาถึง 11 ปี ในการก่อสร้าง นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดดองบา ซึ่งเป็นตลาดพื้นเมือง  เลือกซื้อหาของใช้และของฝาก อาทิเช่น หมวก,กระเป๋า,เสื้อผ้า
19.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในเมืองเว้  (มื้อ11) 
20.00 น. จากนั้นลงเรือจักรพรรดิล่องแม่น้ำหอมร่วมสัมผัสบรรยากาศชาววังสมัยเก่า ชมสีสันและชีวิตยามราตรีของชาวเมืองเว้ ขับกล่อมด้วยเสียงเพลงพื้นบ้านจากสาวชาวเว้ที่ดั่งเช่นที่เคยเล่นเพลงถวายจักรพรรดิเมื่อครั้งอดีต  
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  Green Hotel  ระดับ 4  หรือเทียบเท่า
 
วันที่ห้าของการเดินทาง         เว้ -  สะหวันนะเขต – มุกดาหาร -  กรุงเทพฯ 
 
06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อ 12 )
07.00 น.             อำลาเมืองเว้ ออกก่อนเดินทางกลับด่าน Lao Bao 
11.00 น.             ถึงด่านลาวบาว  ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองของลาว  
เที่ยง    รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคารท้องถิ่น   (มื้อ 12 ) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สะหวันนะเขต
15.00 น.            ผ่านพิธีตรวจคนขาออก ข้ามแม่น้ำโขงสู่จังหวัดมุกดาหาร    ถึงมุกดาหารโดยสวัสดิภาพ  
นำท่านช้อปปิ้งที่ตลาดอินโดจีน  เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกให้จุใจก่อ เดินทางกลับ
18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร เมืองมุกดาหาร (มื้อ 13 )
19.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้า สู่ กรุงเทพฯ
 
วันที่หกของการเดินทาง        กรุงเทพฯ
 
05.00 น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม
                      
                      ……………………………………………………………………………………………………………………………

 อัตราค่าบริการ( เดินทางขั้นต่ำ 40 ท่าน )  

ผู้ใหญ่                                                                                                8,900.-
เด็กต่ำกว่า 12 ขวบ พักกับผู้ใหญ่มีเตียง                                                 8,900.-
เด็กต่ำกว่า 12 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตีียง                                             7,900.-
พักเดี่ยว                                                                                              2,500.-
 
อัตราค่าบริการรวม
 
- ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ - ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (ห้องละ 2 ท่าน) - ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ 
- ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดรายการ         - ค่าเอกสารผ่านแดนทุกด่านตลอดการเดินทาง
- ฟรีหมวกท่านละ 1 ใบ        - ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000  บาทต่อท่าน
อัตรานี้ไม่รวม   
-ค่าเครื่องดื่มและ อาหารที่สั่งนอกเหนือจากรายการ -ค่าวีซ่า (กรณีไม่ใช่คนไทย)
-ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 
เอกสารประกอบการเดินทาง  -หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างเหลือมากกว่า 2 หน้า
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1.)  กรุณาจองมัดจำ 30% ณ วันจอง  
2.) ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมส่งเอกสารประกอบการเดินทาง ประมาณ 15 วันก่อนเดินทางหรือตามที่   บริษัทแจ้งรับเอกสาร การโอนเงิน
3.) แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัทฯ พร้อมหน้าพาสสปร์อตมาด้วยที่ แฟกซ์ ถึงพนักงานที่ท่านติดต่อด้วย
 
การยกเลิกทัวร์  
ยกเลิกทัวร์หลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ  4,000 บาท
ยกเลิกทัวร์ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะหัก 50 % จากราคาทัวร์
ยกเลิกทัวร์ภายใน 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุ  :โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 
.............................................................................................................................................................................................................................
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ท่องเที่ยว เวียดนาม

ฮานอย ฮาลอง ซาปา article
ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน article
ฮานอย-ฮาลอง-นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท เทวา ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 506/199 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา1)
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ : 10310
โทร :  02-1589203-8 แฟ็กซ์ :  02-1589209     
อีเมล : info@thewatourism.com
เว็บไซต์ : www.thewatourism.com