โทร.
02-1589203-8
คุณตุ๊ก :
081-562-3288
คุณแอน :
089-497-1078
ทัวร์ EASTERN EUROPE
EASTERN EUROPE 9 DAYS TG
เที่ยว 5 ประเทศ/ เยอรมนี-เชค- สโลวาเกีย-ฮังการี-ออสเตรีย

กำหนดวันเดินทาง

28 มี.ค.-04 เม.ย. 2560

59,900

บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 วัน // QR
นำท่านชม 2 ประเทศแห่งยุโรปตะวันออก ที่ยังคงความ ดั่งเดิมในด้านของวัฒนธรรมและความ..

กำหนดวันเดินทาง

22-29 มี.ค. // 26มี.ค.-02เม.ย...

49,900